🧔🏻 Chat live met ons via WhatsApp knop support@lokaaladverteren.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MORGENFRISK / Lokaaladverteren.nL

 

Wij / Morgenfrisk Morgenfrisk Company B.V.
KvK: 76545539 Adres:  Derkinderenlaan 15, 1251 EK, Laren Contact: Nathalie Peters en Marc Gooijer Email: hello@morgenfrisk.com

Onze visie
MORGENFRISK. Wij helpen opdrachtgevers met het in-house organiseren en optimaliseren van hun (data-driven) marketingactiviteiten, om sneller te kunnen groeien. We helpen bedrijven het zelf te kunnen doen.
MORGENFRISK, dat frisse gevoel als je ’s ochtends wakker wordt. (Deens)  
 
Artikel 1 Overeenkomst
1.1 Partijen voeren de werkzaamheden zoals opgenomen in de overeenkomst uit. 
1.2 Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met alle overeenkomsten gesloten met Morgenfrisk, waarbij Morgenfrisk opdrachtnemer is. 
1.3 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
Artikel 2 Duur van de overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een periode gelijk aan de duur van de opdracht zoals opgenomen in de overeenkomst en eindigt na voltooiing van de opdracht, tenzij een andere duur wordt overeengekomen. 
2.2 Wordt een opdracht verlengd, wordt dit schriftelijk vastgelegd. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. 
Artikel 3 Uitvoering
3.1 Morgenfrisk deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is vrij de opdracht naar eigen (professioneel) inzicht in te vullen en is niet gehouden om instructies van de Opdrachtgever op te volgen. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats.
3.2 Opdrachtgever verstrekt Morgenfrisk alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
3.3 Voor de uitvoering van de opdracht kunnen door en voor rekening van Morgenfrisk onderaannemers ingeschakeld worden, één en ander naar eigen oordeel en zonder voorafgaande instemming van Opdrachtgever.
3.4 In het geval derde partijen worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, worden de voorwaarden uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ook met de betreffende derde partijen overeengekomen. 
3.5 Gestelde termijnen in de opdrachtformulering zijn indicatief. Indien Morgenfrisk op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Morgenfrisk de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Het geeft Opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding.
3.6 Morgenfrisk mag de naam en/of beeldmerk van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde product of resultaat gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 4 Diensten
4.1 Diensten worden verricht naar beste kunnen. Morgenfrisk gaat voor het beste resultaat, maar kan niet garanderen dat het gewenste resultaat altijd wordt bereikt.
Artikel 5 Media en advertentie inkoop
5.1 Opdrachtgever levert tijdig de materialen aan die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 
5.2 Opdrachtgever zorgt dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Morgenfrisk voor elke aanspraak van derden die erop gebaseerd is dat gebruikte materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde.
5.3 Afhankelijk van de door Morgenfrisk gebruikte kanalen of systemen voor media en advertentie gerelateerde diensten wordt al dan niet een voorschotfactuur gestuurd. Dit wordt vooraf overeengekomen. 
Artikel 6 Gegevensbescherming 
6.1 Indien de verwerking van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de opdracht en Morgenfrisk de rol van “verwerker” zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft, zullen wij een nadere verwerkersovereenkomst met Opdrachtgever overeenkomen. 
Artikel 7 Offerte, vergoeding, facturering en termijnbetalingen 
7.1 Voorafgaand aan onze samenwerking kunnen we een voorstel of offerte uitbrengen. Dit is vrijblijvend, tenzij we in het voorstel anders aangeven.
7.2 Indien geen vaste prijs is overeengekomen voor een opdracht, geldt dat Morgenfrisk de werkzaamheden factureert op basis van nacalculatie. Er wordt altijd een specificatie van gemaakte kosten overlegd.
7.3 Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen.
7.4 In geval van termijnbetalingen worden termijnen overeengekomen in de overeenkomst.
7.5 De betaaltermijn van een (termijn)factuur is 15 dagen tenzij anders overeengekomen.
7.6 Eventuele extra uren of aanvullende opdrachten worden vooraf ter goedkeuring aangeboden en achteraf berekend tegen in de overeenkomst vastgestelde uurtarief, of tegen een vaste projectprijs. 
7.7 Overeengekomen prijzen kunnen door Morgenfrisk jaarlijks per 1 januari worden aangepast op basis van de Consumentenprijs-index (CPI).
7.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
7.9 Betaalt Opdrachtgever verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Blijft betaling ook dan uit, dan kan Morgenfrisk de vordering uit handen geven en is Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Morgenfrisk is tevens gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 Morgenfrisk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Morgenfrisk is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Hieronder vallen ook fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld.
8.2 Morgenfrisk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgever Morgenfrisk toegang tot haar systemen verschaft voor de uitvoering van de overeenkomst. Morgenfrisk kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele opgetreden fouten of problemen tijdens het gebruik van deze systemen.     
8.2 Alleen directe schade welke als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst mocht worden geleden door Opdrachtgever zal door Morgenfrisk worden vergoed. Deze schade is beperkt tot het netto factuurbedrag ter zake van de verrichte levering en/of diensten waaruit de eventuele schade is ontstaan en welk factuurbedrag ook daadwerkelijk door Opdrachtgever is betaald. 
8.3 Voor het geval dat de geleden schade het netto factuurbedrag overschrijdt, heeft Morgenfrisk een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een dekking van EUR 500.000 per aanspraak voor beroepsaansprakelijkheid en EUR 2.500.000 per aanspraak voor bedrijfsaansprakelijkheid. Morgenfrisk garandeert dat premies tijdig en volledig worden betaald. Op verzoek van Opdrachtgever zal Morgenfrisk een kopie van deze verzekering(en) aan Opdrachtgever overleggen. Eventuele aansprakelijkheid van Morgenfrisk is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door Morgenfrisk afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. 
8.4 Morgenfrisk is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever. Indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade aan het imago van Opdrachtgever is uitgesloten. 
8.5 Opdrachtgever vrijwaart Morgenfrisk, indien en voor zover zij wordt aangesproken door derden ter zake van voorvallen bij of in het kader van de uitvoering van de opdracht, waarvoor Morgenfrisk ingevolge deze voorwaarden c.q. overeenkomst jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is.
Artikel 9 Geheimhouding 
9.1 Partijen behandelen alle informatie en/of tijdens de opdracht ter kennis genomen bijzonderheden van elkaar waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, vertrouwelijk en houden deze geheim tenzij deze informatie al bekend is of is geworden. Een andere uitzondering kan zijn een goede uitvoering van de overeenkomst, een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel. Dit op straffe van een direct opeisbare vergoeding van 
€ 5.000,- en onverminderd recht tot het eisen van een volledige schadevergoeding tot het maximum bedrag van de betreffende opdracht.
Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de partij aan wie ze toebehoren. 
10.2 Morgenfrisk behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen, ideeën, tot stand gebrachte ontwerpen, adviezen en documentatie, waaronder mede begrepen beslisdocumenten en andere rapportages, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de Opdrachtgever zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, evenals overdracht van gegevens daaronder begrepen, is voorbehouden aan Morgenfrisk.
Artikel 11 Non Sollicitatie  
11.1 Partijen zullen geen tijdelijk en/of vast personeel van de andere partij aannemen of anderszins contracteren tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging van de overeenkomst.
11.2 Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld, is de overtredende partij een direct opeisbare, niet voor (rechterlijke) matiging vatbare, boete verschuldigd van 50% van het bruto jaarsalaris of andere vergoeding, per persoon gerekend vanuit een fulltime dienstverband. 
Artikel 12 Opzegging overeenkomst 
12.1 Partijen kunnen de overeenkomst bij aangetekend schrijven tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Diensten die al verricht zijn dienen uiteraard wel betaald te worden. 
12.2 Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd: 
in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmacht periode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren; 

 

Open chat
1
Meer weten wat we voor jou kunnen doen?
GRATIS voorbeeldbanner of advies! Start nu een chat met ons.
De informatie die op deze chat is uitsluitend voor intern gebruik en is encrypted door WhatsApp.